Opetussuunnitelma

Korostamme opetuksessamme toiminnallisuutta ja aktiivista toimijaa eli oppilasta


Eteläpohjalaiset arvoteemat


Opimme, että oppilas on aktiivinen tietojen ja taitojen oppija.

Opettajan tehtävä on auttaa ja kannustaa oppilasta löytämään erilaisia tapoja ja menetelmiä oppia yhdessä muiden kanssa.

Elinikäinen oppiminen on jatkuvaa uusien polkujen löytämistä: taitojen oppimista, tiedon hakua ja käsittelyä sekä kriittistä arviointia alati muuttuvassa ympäristössä.

Tunnemme- Koulun on tärkeää tukea oppilaan elämänhallintataitojen kehittymistä yhdessä kotien kanssa. Omien vahvuuksien löytäminen ja tunteminen kehittävät oppilaan tervettä itsetuntoa ja luottamusta elämässä selviämiseen.

Oppilasta opetetaan tunnistamaan oman toiminnan vaikutukset myös toisiin ihmisiin.

Toimimme Yhteisöllisessä koulussa vuorovaikutus ihmisten välillä on ystävällistä ja tasa-arvoista. Erilaiset ihmiset toimivat yhdessä toisiaan arvostaen. Kestävää tulevaisuutta rakennetaan aktiivisesti, tavoitteellisesti ja sisukkaasti yhdessä tehden ja yrittäen.

Iloitsemme -Koulun toimintakulttuuri luo turvallisen oppimisympäristön. Kouluyhteisössä on tilaa uteliaisuudelle ja erilaiselle oppimiselle. Koulussa viihdytään yhdessä kavereiden ja ystävien kanssa. Hyvinvoivassa koulussa on ilo oppia!

Alajärvellä korostetaan yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta kaikessa koulun toiminnassa. Jokaista kohdellaan arvostaen ja tasavertaisesti.

Korostamme hyvän käyttäytymisen merkitystä elämässä. Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan ja iloitsemaan omasta ja toisten oppimisesta, ahkeruudesta ja saavutuksista. Arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain kyselyjen ja keskusteluiden avulla.

Pyrimme antamaan hyvät taidot ja tiedot ja kasvattamaan vastuuntuntoisia, hyväkäytöksisiä kansalaisia. Käytössämme on ajanmukaiset opetustilat ja virikkeelliset ulkoilualueet. Pidämme kiinni siitä, että oppilailla on turvallista käydä koulu, koulukiusaamiseen puututaan voimakkaasti aina tarvittaessa.